Vedomosti, №26 (160), July 1999

Хлибко Елена, модель


© Elena Khlibko